top of page

Integritetspolicy

 

För oss på Indoor Professional AB har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi välkomnar därför den nya EU-förordningen GDPR som syftar till att förstärka skyddet av din personliga integritet. Indoor Professional AB följer GDPR i sin helhet. 

 

Vad innebär GDPR? 

 

- GDPR (General data Protection Regulation) kallas på svenska ”Dataskyddsförordningen”) och ersätter PUL (Personuppgiftslagen). 

- GDPR syftar till att stärka skyddet av den personliga integriteten vid hantering av personuppgifter. 

- GDPR träder i kraft 25 maj 2018. Från det datumet gäller samma regler för hur personuppgifter får hanteras inom hela EU/EES.

 

Så här behandlar vi personuppgifter

 

Indoor Professional AB, nedan kallad Indoor Professional marknadsför, erbjuder städtjänster och produktförsäljning av hygienartiklar. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Indoor Professional används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Indoor Professional sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Behandling Indoor Professional är personuppgiftsansvarig för

 

Indoor Professional AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina uppgifter när du t. ex: 

- beställer våra produkter och tjänster 

- kontaktar oss eller skickar in förfrågan via telefon, e-post eller hemsidan 

- kontaktar oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation eller retur 

– besöker eller kommunicerar med oss eller andra via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och blocket) 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 

Vilka personuppgifter som behandlas beror på vilken företagsform du har. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för en enskild firma eller enskild person som får tillgång till Indoor Professionals produkter eller tjänster. 

De uppgifter som samlas in om dig är till exempel namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Indoor Professionals tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. 

Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Indoor Professional AB och andra via Indoor Professionals plattformar i sociala medier, 

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss. 

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Blocket eller Facebook) kan Indoor Professional komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Indoor Professionals rättsliga skyldigheter.

 

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

 

Indoor Professional AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att: 

- Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support 

- Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Indoor Professionals och utvalda samarbetspartners varor och tjänster 

- Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster 

- Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på hemsidan 

- Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar 

- Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner 

- Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt 

- Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar. 

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster. 

 

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

 

Indoor Professional AB behandlar dina personuppgifter baserat på ett antal lagliga grunder: 

- Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice. 

- En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Indoor Professional behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. 

- I vissa fall kan Indoor Professional ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

 

Indoor Professional AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part såsom till samarbetspartners samt leverantörer av transport, kort- och kommunikationstjänster. Indoor Professional AB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig. Tredje part som Indoor Professional lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Indoor Professional AB och Indoor Professionals tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Indoor Professionals avtal med dig som kund. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Indoor Professional AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Indoor Professionals rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhetseller tekniska problem.

 

Länkar till andra webbplatser

 

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Indoor Professional saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Indoor Professional AB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. 

 

 

Rätt till information

 

Indoor Professional AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Indoor Professional ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Indoor Professional AB på adress som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Indoor Professional AB kommer även på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@indoorprofessional.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. 

Indoor Professional AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

 

Kontaktinformation

 

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan 

 

Indoor Professional AB 
Agavägen 52A
181 55 Lidingö 
Info@indoorprofessional.se

bottom of page