top of page

SJUKVÅRD

FÖR VÅRDEN ÄR DET LIVSNÖDVÄNDIGT ATT FÅ SAMMA HÖGA KVALITET PÅ SIN LEVERANS VARJE DAG, ÅRET OM.

INDOOR PROFESSIONAL uppfyller Hälso- och sjukvårdsförvaltningens krav vid städning av vårdlokaler.

 

Målet för ett väl fungerande städavtal är städning med hög kvalitet som ger trivsel och trygghet för patienter, besökande och vårdpersonal samt bidrar till att förebygga smittspridning i vården. 

EGENKONTROLL

• Kvittens av utförd städning

• Kontroll av följsamhet till skriftliga instruktioner för städning

• Kontroll av städresultat

• Kontroll av följsamhet till centralupphandlade rengöringsmedel och andra kemisk- tekniska medel

• Kontroll av följsamhet till basala hygienrutiner

• Rutiner för avvikelsehantering för situationer som innebär risk för kontakt med stickande/skärande eller annat smittoförande avfall 

UTBILDNING

• Allmänt om varför städning i vårdmiljö är viktigt

• Smitta, smittvägar och smittspridning

• Basala hygienrutiner

• Städning hos infekterad patient 

• INSTA 800 utbildade nivå 1-4

• ATP utbildade

INSTRUKTIONER

SKA INNEHÅLLA

• Frekvens

• Vilka arbetsmoment som ingår

• I vilken ordning momenten ska utföras

• Val av metod, redskap och medel

• Val av skyddsutrustning

• Underhåll och rengöring av städvagn, städredskap och städmaskiner

• Instruktion för avvikelserapportering angående defekta ytskikt och andra tekniska brister

STÄDPERSONAL

ARBETSKLÄDER

• Ska vara kortärmad

• Ska bytas dagligen samt då den blivit våt eller synligt förorenad

• Ska endast användas på arbetsplatsen

• Ska förvaras åtskilda från privata kläder och smutsiga arbetskläder

• Ska tillhandahållas av arbetsgivaren som även ansvarar för tvätt

• Ska tvättas i minst +60°C

bottom of page